Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas_Finance4All se sídlem Třešňová 21, Ivančice, 66491, IČ[u1] : 08320098 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo, adresu trvalého bydliště apod.
 • Kopie občanského průkazu či pasu apod
 • Rodné číslo

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel zprostředkovaní bankovního úvěru, hypotéky, pojištěni, zprostředkování investičních fondu a investic ale také za účelem zasílání firemních informaci a marketingovými účely. Údaje budou správcem zpracovány po dobu minimálně 5 let, nebo do odvolání souhlasu.


3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas i k uchování svých osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Finance4All.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé.

Např. IT dodavatelé

 • Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 • Zaměstnanci firmy
 • Partneři firmy, jako například bankovní a jiné finanční ústavy, pojišťovny, stavební spořitelny apod.

5. Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Jméno a příjmení 

Podpis

Datum


Zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, a popis, jak s nimi pracujeme. Tak aby tomu porozuměl každý.

1. Zpracováváme údaje, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.

2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních důvodů (právních titulů pro zpracování), nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností či plnění zákonného oprávnění, výkon veřejné moci nebo zpracování na základě souhlasu dotčené osoby.

3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr - účel zpracování údajů.

4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být vždy přiměřené účelu zpracování.

5. Pokud detaily zpracování stanoví veřejnoprávní předpis, nelze se od nich většinou odchýlit. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními - v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.

8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Správci mohou volit různé přiměřené prostředky zpracování, v případě moderních technologií jsou však povinni zvážit nová rizika i dopady do soukromí jednotlivců. Zejména musí uvážit důvodnost a oprávněnost každého sdílení či zveřejnění negativních či jinak citlivých údajů.

9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).

10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.